ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI

                   ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI

ATATÜRK İLKELERİ

Cumhuriyetçilik

 • Cumhuriyet, yönetiminin ulusa ait olduğu rejimdir.
 • Cumhuriyetçilik egemenliğinin sahibinin millet olduğu bir yönetim şeklidir.
 • Cumhuriyetçilik ile;
 • Saltanat kaldırıldı
 •  Cumhuriyet ilan edildi
 •  Halifelik kaldırıldı
 •  TBMM açıldı
 •  Çok partili hayata geçiş aşamalarının başlandı
 •  Kadınlara seçme seçilme hakkı verildi
 •  Seçmen yaşının 22’den 18’e düşürüldü.

DİKKAT!!!  Cumhuriyetçilik ile ilgili Anahtar Kelimeler;

 • Halkçılıkla doğrudan ilişkili
 • Demokrasi
 • Anayasa
 • Seçme , Seçim , Seçilme
 • Oy ,Parti
 • Ulus Egemenliği

Laiklik

 • Din işlerinin devlet işlerinden ayrılmasıdır.
 • Saltanat kaldırılması
 • Halifeliğin kaldırılması
 •  Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
 •  Medeni kanunun kabulü
 •  Kılık kıyafet kanunun kabulü

DİKKAT!!! Laiklik ile ilgili anahtar kelimeler ;

 • Din ve vicdan özgürlüğü
 • Akılcılık ve bilimsellik
 • Tutucu olmama

Milliyetçilik

 • Halifeliğin kaldırılması
 •  Tevhidi tedrisat kanunu
 • Türk Tarih Kurumunun açılması,
 • Türk Dil Kurumunun açılması,
 •  Kabotaj Kanunun çıkarılması,
 •  Türkçe sözlüğün hazırlanması
 • Gümrük Muhafaza Kanunu,
 • Adana-Mersin demiryollarının millileştirilmesi,
 • Türk parasını koruma kanunu

DİKKAT !!! Milliyetçilik ile ilgili anahtar kelimeler ;

 • Ulusal birlik ve beraberlik
 • Türk kelimesi geçen kurum ve kanunlar

Halkçılık     

 • Cumhuriyet’in ilanı
 • TBMM’nin açılması
 • Medeni kanunun kabulü
 • Tehvid-i Tedrisat Kanunu
 • İlköğretimin parasız ve zorunlu hale gelmesi
 • Millet Mekteplerinin açılması
 • Lakap ve unvanların kaldırılması
 • Soyadı kanunun kabulü
 • Aşar vergisinin kaldırılması
 • Kılık kıyafet kanunun çıkarılması

DİKKAT !!! Halkçılık ile ilgili anahtar kelimeler ;

 • Eşitlik
 • Adalet
 • Sosyal devlet
 • Sınıf farklılıklarının reddedilmesi

İnkılapçılık

 • Mecellenin yerine Medeni Kanununun getirilmesi
 • Arap harfleri yerine Latin harflerinin getirilmesi
 • Türk ocakları yerine Halkevlerinin açılması
 • Sanayi Nefise mektepi yerine Güzel Sanatlar Fakültesi açılması
 • Fes yerine şapkanın getirilmesi
 • Arap rakamlarının yerine uluslar arası rakamların getirilmesi

DİKKAT!!! İnkılapçılık ilkesi ile ilgili anahtar Kelimeler

 • Çağdaşlaşma ve Batılılaşma
 • “Yerine” kelimesi

Devletçilik

 • İzmir İktisat Kongresinin toplanması
 • Misakı İktisadinin kabulü
 • Milli Bankalarının kurulması
 • Teşviki Sanayi Kanununun kabulü
 • I. Ve II. 5 Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması
 • Adana- Mersin demiryollarının millileştirilmesi
 • Devlet fabrikalarının açılması

DİKKAT!!! Devletçilik ilkesi ile ilgili Anahtar Kelimeler

 • İktisat
 • İşletme
 • Milli banka
 • Sermaye
 • Kalkınma
 • Yatırım

Cumhuriyet Döneminde Yapılan İnkılaplar

a)Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

 • Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922
 • Cumhuriyetin ilan edilmesi 29 Ekim 1923
 • Halifeliğin Kaldırılması 3 Mart 1924
 • Çok partili yaşama geçiş

Saltanatın Kaldırılması  (1 Kasım 1922)

      Nedenleri

 • Anadolu’da iki devletin olması
 • İki devlet bulunmasının uluslar arası çıkarlara aykırı olması
 • Osmanlı Devleti’ni resmen sona erdirmek.
 • Lozan’a her iki tarafın birlikte çağrılması.
 • Ulus egemenliği önünde bir engel teşkil etmesi
 • İstanbul Hükümeti TBMM’yi 1920’de Bilecik Görüşmeleri ile tanımıştır.

Sonuçları;

 • TBMM Lozan’a tek başına katılmıştır.
 • Osmanlı Devleti sona ermiştir.
 • Ulus egemenliği önündeki en büyük engel kalktı.
 • Laiklik için ilk adım atıldı.
 • I.TBMM’nin yaptığı tek inkılaptır.
 • Devlet rejimi ve başkanlığı sorunu ortaya çıktı.

Cumhuriyetin İlan Edilmesi (29 Ekim 1923)

Nedenleri

 • Milli egemenliğin sağlanmak istenmesi
 • Devlet başkanlığı sorunun çözme isteği
 • Rejim tartışmalarının yaşanması
 • Meclis hükümeti sisteminden dolayı ortaya çıkan hükümet bunalımını giderme isteği

Sonuçları

 • Millet egemenliği yolunda önemli bir adım atılmıştır.
 • Anayasaya devletin yönetim şekli cumhuriyet olduğu maddesi eklenmiş böylece rejim tartışmaları son bulmuştur.
 • Cumhurbaşkanlığı makamı oluşturulmuş böylece devlet başkanlığı sorunu çözülmüştür.
 • Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmiş böylece hükümet bunalımı giderilmiştir.

Cumhuriyetin İlanı ile 1921 Anayasasında Yapılan 1923 Değişiklikleri

 • Türkiye Devleti’nin yönetim şeklinin cumhuriyet olduğu benimsenmiştir.
 • Anayasaya Devletin dini İslam dır maddesi eklenmiştir.
 • Devletin resmi dili Türkçedir maddesi eklenmiştir.

Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

Nedenleri

 • Halife Abdülmecit Efendi’nin dış ülkelerin desteğini alarak devlet başkanı gibi hareket etmesi
 • Rejim karşıtlarının halifelik makamını kullanması
 • Halifelik makamının milli egemenlik ve cumhuriyet ile çelişmesi
 • Laik devlet anlayışının sağlanmak istenmesi
 • Hintli Müslüman liderler Ağa han ile Emir Ali’nin İsmet İnönü’ye gönderdikleri mektubun basına yansıması

Sonuçları

 • İnkılapların önündeki en büyük engel ortadan kalkmıştır.
 • Ümmet anlayışından millet anlayışına geçilmiştir.
 • Laikliğin en önemli aşaması gerçekleşmiştir.
 • Millet egemenliği yolunda önemli bir adım daha atılmıştır.

DİKKAT!!! 3 Mart 1924 ‘de Halifeliğin kaldırıldığı gün ;

 • Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması.
 • Tehvid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi.
 • Erkan-ı Harbiye Umumiye kalktı.

b)Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar

 • Tehvid-i Tedrisat Kanunun Kabulü (3 Mart 1924)
 • Medreselerin Kapatılması
 • Maarif Teşkilatı Kanunu (2 Mart 1926)
 • Yeni harflerin kabulü (1 Kasım 1928)
 • Türk Tarih Kurumunun Kurulması (12 Nisan 1931)
 • Türk Dil Kurumunun Kurulması (12 Temmuz 1932)
 • Halk Evlerinin Açılması (19 Şubat 1932 )

Tehvid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924)

 • Bütün eğitim kurumları Maarif Vekaletine (MEB) bağlanmıştır.
 • Yabancı okulların ders programlarına Türkçe dersler eklenmiştir.
 • Medreselerin kapatılması kararlaştırılmıştır.
 • Yabancı okulların Türk müfettişleri tarafından denetlenmesi kararlaştırılmıştır.
 • Yabancı okullardaki dini ve siyasi amaçlı simgeler kaldırılmıştır.
 • Eğitim laikleştirilerek ikilikler ortadan kaldırılmıştır.

Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (2 Mart 1926 )

 • Milli eğitim bakanlığının izni olmadan okul açılamayacağı kararı alınmıştır.
 • Devletin izni olmadan okul açılamayacağı kararı alınmıştır.

Harf İnkılabı (1 Kasım 1928 )

Nedenleri

 • Okuma yazmayı kolaylaştırmak
 • Okuryazar oranını artırmak ve okuma yazmayı ayrıcalık olmaktan çıkarmak
 • Avrupa ile kültürel etkileşimi artırmak

Sonuçları

 • Avrupa ile bütünleşmesi kolaylaştı.
 • Çağdaşlaşma yolunda önemli bir adım atılmıştır.
 • Okuryazar oranı arttı.
 • Basılan kitap sayısı artmıştır.
 • Teknoloji ve kültür alanında ilerlemeler kaydedilmiştir.

Türk Tarih Kurumu (12 Nisan 1931)

Amaçları

 • Tarihte yaşanmış Türk devletlerinin ve topluluklarının tarihini aydınlatmak
 • Türklerin dünya ve İslam tarihine katkılarını ortaya koymak
 • Türklük şuuru oluşturmak
 • Türklerin sarı ırktan olmadığını ortaya koymak
 • Ümmetçi tarih anlayışı yerine milli tarih anlayışını yerleştirmek

Türk Dil Kurumu (12 Temmuz 1932)

 • Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıkları gidermek.
 • Aydın dili ile halk dili arasındaki farklılıkları gidermek
 • Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak
 • Türkçenin zenginliğini ortaya koymak
 • Türkçeyi bilim dili haline getirmek

c)Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

 • Türk Medeni Kanununun Kabulü 17 Şubat 1926
 • Anayasalar (1921  ve 1924 Anayasaları)
 • Kadınlara 1930 yılında belediye seçimlerine katılma hakkı tanındı
 • 1933 kadınlara muhtar olma hakkı tanındı.
 • 1934 yılında milletvekili seçme seçilme hakkı verildi.
 • 1937 yılında Atatürk ilkeleri anayasaya koyuldu.

DİKKAT !!! Kadınlara evlilikte edinilmiş mallara ortaklık ve kendi soyadını kullanma hakları 2002 yılında verilmiştir.

Türk Medeni Kanunu (17 Şubat 1926 )

 • Tek eşle evlilik zorunluluğu getirildi.
 • Resmi nikah zorunluluğu getirildi
 • Kadına da boşanma hakkı verildi
 • Anneye de çocuğun velayetini alma hakkı verilmiştir.
 • Kadınlara meslek seçme ve çalışma hakkı verilmiştir.
 • Mahkeme tanıklığında kadın  erkek eşitliği sağlanmıştır.
 • Miras paylaşımında kadın erkek eşitliği sağlanmıştır.
 • Hukukun üzerinden dinin etkisi kaldırılmış böylece hukuka laik bir nitelik kazandırılmıştır.

DİKKAT!!! Türk Medeni Kanunu İsviçre Medeni kanunu örnek alınarak TBMM’de kabul edilmiştir.

d) Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

 • 30 Kasım 1925 Tekke ,zaviye ve türbelerin kaldırılması
 • 25 Kasım 1925 kılık Kıyafet değişikliği
 • 21 Haziran 1934 Soyadı Kanunu
 • 24 Kasım 1934 de Mustafa Kemal’e Atatürk soyadının verilmesi
 • Takvim saat ve ölçülerde değişiklik
 • 1935 hafta sonu tatilinin cumadan pazara alınması

Tekke Zaviye ve Türbelerin Kaldırılması (30 Kasım 1925)

 • Bu kanunla  falcılık, büyücülük   ve türbedarlık yasaklanmıştır.
 • Toplum düşünce olarak laikleştirilmeye çağdaşlaştırılmaya çalışılmıştır.
 • Şeyh Sait İsyanının çıkması kanunun kabulünde etkili olmuştur.

Şapka Kanunu (25 Kasım 1925)

 • 1934 yılında çıkarılan bir kanunla din adamlarının mabetler ve ayinler haricinde dini kıyafet giymeleri yasaklanmıştır.
 • Toplumsal eşitliği sağlamaya yöneliktir.

Takvim-Saat-Ölçü ve Tatil Günlerinde Değişiklik

 • Bu değişikliklerdeki temel amaç uygulamalarda birlik sağlamak, Avrupa ile olan ilişkileri kolaylaştırmak ve çağdaşlaşmaktır.
 • Atatürk döneminde hafta tatili 1935’te cumadan pazara alınmıştır.

Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

 • Amaç; askeri, sosyal ve resmi alanlardaki karışıklıkları gidermektir.
 • Kanun ile Mustafa Kemal’e Atatürk soyadı verilmiştir.

e) Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar

 • İzmir İktisat Kongresi ve Milli Ekonominin kurulması (17 Şubat 1923)
 • 26 Ağustos 1924’te İş bankası kuruldu.
 • 17 Şubat 1925’de Aşar vergisi kaldırıldı.
 • Tarım Kredi Kuruluşları kurulmuştur. (1929)
 • 19 Nisan 1925 ‘de Türkiye Sanayi ve Maden Bankası kuruldu.
 • 28 Mayıs 1926’da Teşvik-i Sanayi Kanunu kabul edildi.
 • 1 Temmuz 1926 ‘da Kabotaj kanunu yürürlüğe girdi.
 • I.Beş Yıllık Kalkınma Programı (1933)
 • II.Beş Yıllık Kalkınma Programı (1936)

İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)

Kararları

 • Aşar vergisi kaldırılmıştır.
 • Yabancıların kurduğu tekellerden kaçınılmalıdır.
 • Ulusal bankalar kurulmalıdır.
 • Sanayi teşvik edilip desteklenmelidir.
 • Demir yolları millileştirilmelidir.
 • Ham maddesi yurt içinde olan sanayi dalları kurulmalıdır.

DİKKAT!!! İzmir İktisat Kongresinde Misak-ı İktisadi kararları alınarak bağımsız ekonominin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.

NOT: 17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi’nin başkanlığını Kazım Karabekir yapmıştır.

Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)

 • Türk kara sularında yolcu ve yük taşıma hakkı sadece Türk gemicilerine verilmiştir.
 • Bu kanun ile kapitülasyonların izleri tamamen silinmiştir.

Teşvik-i Sanayi Kanunu (1927)

 • Amaç özel sermayeyi sanayi alanındaki yatırımlara teşvik etmek
 • Bu maçla sanayi ile uğraşanlara ucuz arazi, bina edinme nakliye indirimleri ve kazanç vergisinden muafiyet olanakları sağlanmıştır.
 • Ancak bu kanun başarısız olmuştur Nedenleri;
 • Dünya Ekonomik Bunalımı
 • Anapara eksikliği
 • Teknik eleman yetersizliği
 • Teknoloji eksikliği
 • Bilgi eksikliği

Atatürk Döneminde Kurulan Bankalar

 • İş Bankası (1924 ) : Ticari alanda kredi olanakları sağlamak için kurulan ilk özel bankadır.
 • Sanayi  ve Maadin Bankası (1925) : Osmanlı Devletinden kalan yıpranmış tesislerin üretime açılması amacıyla kurulmuştur.
 • Emlak ve Eytam Bankası (1926) : Emlak kredisi vermek ve yetim çocukların bakımı amacıyla kuruldu.
 • Merkez Bankası (1930) :Tür parasının değerini korumak. Bankalara kredi olanakları sağlamak, para basar ve paranın dolaşımını sağlamak.
 • Sümerbank (1933) : Sanayi alanında kredi olanakları sağlar ve halka ucuz ve kaliteli mal satar.
 • Etibank (1935) : Madencilik sektöründe destek sağlamak amacıyla kurulmuştur.
 • Halkbank (1933) : Esnaflara kredi vermek amacıyla kurulmuştur.
 • Denizbank (1937) : Sanayi yatırımlarını finanse etmek amacıyla kuruldu.

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI KPSS ÇIKMIŞ SORULAR 1 İÇİN TIKLAYINIZ

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI KPSS ÇIKMIŞ SORULAR 2 İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir