(2019-2020) 10. SINIF KİMYA 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Sevgili Öğrenciler sınavlarınıza yardımcı olabilmek amacıyla alanında uzman kişilerinde tavsiyesi alınarak hazırlamış olduğumuz 10 .Sınıf Kimya   (2019-2020) yazılı örneklerini çözmenizi tavsiye ederiz.Yazılı örnekleri sizin konuları daha iyi pekiştirmeniz ve sınavlarda başarılı olmanız için hazırlanmıştır. Çalışma Saatimiz ailesi olarak hepinize sınavlarınızda başarılar dileriz. 🙂

 

(2019-2020) 10. SINIF KİMYA 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

A. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (5 * 3=15 puan)

 

1. Kimyasal tepkimelerde, tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonucunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Buna ……………………………….. Kanunu denir.

2. Bileşiği oluşturan element atomlarının cinsini ve sayıca birleşme oranını gösteren en sade formüle ……………………………denir.

3. Verilen bileşik çifti  NO NO2  Katlı Oranlar Kanunuʼna  ………………… (uyar veya uymaz yazınız.)

4. 1 mol (6,02×1023 tane) maddenin gram cinsinden kütlesine …………………. denir. Birimi g/mol’dür.

5. Bir atom kütlesinin karbon kütlesine kıyaslanması ile bulunan sayıya ………………………… denir.

 

B. Aşağıda verilen ifadelerin yanında bulunan boşluklara doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.  (5 * 3=15 puan)

1.(…) Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında her zaman sabit ve değişmeyen bir oran vardır. Bileşiğin miktarı değişse de bileşiği oluşturan elementlerin kütlece birleşme oranı hiçbir zaman değişmez. Buna Sabit Oranlar Kanunu denir.

2.(…) 48 gram C ile 16 gram H’in tamamının tepkimeye girmesiyle oluşan
CH4 bileşiğindeki elementlerin kütlece birleşme mc/mh oranı 2 dir.

3.(…) 1 mol element atomunun gram cinsinden kütlesine o elementin mol kütlesi denir.

4. (…) Mol sayısı = hacim/ mol kütlesi formulüyle bulunur.

5. (…) İzotopların doğada bulunma yüzdeleri dikkate alınarak ortalama atom kütlesi hesaplanır. Bir elementin izotoplarının kütlelerinin ağırlıklı ortalamasına ortalama atom kütlesi denir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. (10*5 = 50p)

 

1) CO2 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme mc/mo  oranını bulunuz. (C:12 g/mol, O:16 g/mol)

A) 2/8

B)3/8

C) 2

D) 1

E) 1/2

2.) Fe2O3 bileşiğinde kütlece %40 oksijen atomu bulunmaktadır. Buna göre  Fe2O3 bileşiğindeki mFe /mo oranını bulunuz.

A) 6/4

B) 4/6

C) 00,4/ 00,6

D) 2

E) 1

3.) 20 gram SO3 bileşiği elde etmek için kaç gram oksijen ve kaç gram kükürt kullanılmalıdır ?

A) 10 gram O 8 gram S

B) 8 gram O 10 gram S

C) 12 gram O 8 gram S

D) 6 gram O  12 gram S

E) 12 gram O 10 gram S

4.) 24 gram C ve 4 gram H elementleri tamamen birleşerek C2H4 bileşiğini oluşturmaktadır. Aynı elementlerin oluşturduğu başka bir bileşikte 12 gram C ile 3 gram H elementi birleştiğine göre bu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisi olur?


A) CH4

B) C3H8

C) C2H6

D) C4H8

E) C3H6

 

5.) Sabit Oranlar Kanunu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


A) Bileşiği oluşturan elementler arasında sabit bir oran olduğuna göre bileşikteki elementlerin kütlece yüzdeleri de sabittir.

B) Bileşiği oluşturan elementler arasındaki birleşme oranı değişecek olursa aynı elementler ile yeni ve farklı bileşikler oluşturulmuş olur.

C) Bileşiğin miktarı değişse de bileşiği oluşturan elementlerin kütlece birleşme oranı hiçbir zaman değişmez.

D) Joseph Proust tarafından ortaya konmuştur.

E) Sabit Oranlar Kanunu iki elementin farklı iki bileşiği için geçerlidir.

6.) Bakır elementinin iki izotopundan 

2963cu

doğada %80 oranında,

2963cu

doğada %20 oranında bulunmaktadır. Cu atomunun ortalama atom kütlesini bulunuz?

A) 6340 akb 

B) 0,63 akb

C) 634 akb

D)63,4 akb 

E) 6,4 akb

 

7.) CH3COOH, bileşiğinin mol kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? (H:1 g/mol, C:12 g/mol, O:16 g/mol,

A) 80

B) 60

C) 30

D) 10

E) 120

 

8.) Oksijenin mol atom kütlesi 16 gram olduğuna göre 6,4 gram oksijen kaç mol atomdur?

A) 0,4 mol

B) 4 mol

C) 40 mol

D) 0,04 mol

E) 0,1 mol

9.) 1,204×1023 tane Mg atomunun kütlesi kaç gramdır? (Mg:24 g/mol)
MA: 24 g/mol
N: 1,204×1023 tane
NA: 6,02×1023

A) 48

B) 480

C) 0,48

D) 4,8

E) 0,0048

10.) 5 tane atomunun kütlesi 120 akb olan elementin mol atom kütlesi kaç gramdır? (Avogadro sayısı
6×1023 alınacak.)

A) 20 g/mol 

B) 48 g/mol 

C) 64 g/mol 

D) 32 g/mol 

E) 24 g/mol 

 

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. 

C1735

 periyodik tablodan kesiti verilen Cı atomu için aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (10 puan )

a) Clʼun bağıl atom kütlesi = ……..ʼdir.
b) 1mol Cl atomu = ……… gramdır.
c) 6,02×1023 tane Cl atomunun kütlesi = ………. gramdır.
ç) 1 tane Cl atomunun kütlesi = …………………… gramdır.
d) 1 tane Cl atomunun kütlesi = ………….. akbʼdir.

 

2. 1 mol 

H2s04

bileşiğinde her bir atom türünden kaç mol ve kaç tane bulunduğunu yazınız ? (10 puan)

a. 1 mol H2SO4 = …………….. mol H atomu + …………. mol S atomu + …………. mol O atomu vardır.
b. 1 mol H2SO4 = ……………..tane H atomu + ………….tane S atomu + …………. tane O atomu vardır

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

A. Boşluk Doldurma Cevapları

1. Kütlenin Korunumu

2. Basit (kaba)formül

3. Uyar

4. Mol kütlesi

5. Bağıl atom kütlesi 

 

B. Doğru Yanlış Cevapları

1. D

2. Y

3. D

4. Y

5. D

 

C. Çoktan Seçmeli Soru Cevapları

1.B   2.A   3.C   4.C   5.E   6.D   7.B   8.A   9.D   10.E

 

D. Açık uçlu soruların cevapları

1-

a) 35

b) 35

c) 35

ç) 35/6,02×1023

d) 35

 

2-

a.) 1 mol H2SO4 = .….2..……….tane H atomu + ……1…….tane S atomu + …….4…… tane O atomu vardır.

b) 1 mol H2SO4 = ……..2x 6,02x

1023

………tane H atomu + …1×6,02x.

1023

……….tane S atomu + ..4×6,02x

1023

…….. tane O atomu vardır.

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir