(2019-2020) 10. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Sevgili Öğrenciler sınavlarınıza yardımcı olabilmek amacıyla alanında uzman kişilerinde tavsiyesi alınarak hazırlamış olduğumuz 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı (2019-2020) yazılı örneklerini çözmenizi tavsiye ederiz.Yazılı örnekleri sizin konuları daha iyi pekiştirmeniz ve sınavlarda başarılı olmanız için hazırlanmıştır. Çalışma Saatimiz ailesi olarak hepinize sınavlarınızda başarılar dileriz. 🙂

(2019-2020) 10. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

 

A. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (5* 3=15 puan)

1. İslamiyetin kabulünden önceki Türk Edebiyatı …………….. ve …………….. olmak üzere ikiye ayrılır.

2. Göz önüne getirme, zihinde canlandırma işlemine …………….. denir.

3. Ozanların çaldığı telli Türk sazına ………………. denir.

4. Türklerin yazıya geçmeden önceki dönemle ilgili bilgilere……………………. ürünleri kaynaklık sağlar.

B. Aşağıda verilen ifadelerin yanında bulunan boşluklara doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.    (5*3=15 puan)

1. (….) Dede Korkut Hikayelerinin yazarı belli değildir.

2. (….) Sözlü Edebiyat Dönemi’nde yabancı etkilerden uzak bir Türkçe vardır.

3. (….) Manas Destanı Uygurların milli destanıdır.

4. (….) Türk edebiyatında 11. yüzyıldan itibaren Yazılı Dönem başlamıştır.

5. (….) Mesnevi, divan edebiyatına ait bir nazım şeklidir.

 

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (10*5= 50p)

1.  Milli edebiyat döneminin en önemli hikaye yazarı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Ömer Seyfettin

B) Ziya Gökalp

C) Refik Halit Karay

D) Halide Edip Adıvar

E) Mehmet Fuat Köprülü

 

2. Aşağıdakilerden hangisi ilk yerli öykünün adı ve yazarıdır?

A) Küçük Şeyler, Sami paşazade Sezai

B) Harnam, Şeyhi

C) Cezmi, Namık Kemal

D)  Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib

E)Ahmet Mithat Efendi Letaif’i Rivayet

 

3.Aşağıdakilerden hangisi batılı anlamda hikaye ve yazarıdır?

A) Karabibik- Nabizade Nazım 

B) Eylül- Mehmet Rauf 

C) Ahmet Mithat Efendi Letaif’i Rivayet

D) Şair Evlenmesi- Şinasi 

E) Küçük Şeyler-Samipaşazade Sezai

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerden biri değildir?

A) Kiril

B) Latin

C) Çin

D) Arap

E) Göktürk

 

5. Türk Edebiyatının yazılı ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kutadgu Bilig

B) Atabetül Hakayık

C) Mesnevi

D) Kök Türk Yazıtları

E) Makber

 

6.Aşağıdaki eserlerden hangisi sözlü dönem eseridir ?

A) Kök Türk Yazıtları

B)Koşuk

C)Koşma 

D)Makber

E)Mesnevi 

 

7. 11. yüzyıl Karahanlı Uygur Türklerinden Yusuf Has Hacib’in Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han’a atfen yazdığı ve takdim ettiği Türkçe eseri aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Küçük Şeyler 

B) Orhun Kitabeleri

C) Divan-ü Lügati’t Türk 

D) Kutadgu Bilig

E) Mesnevi

 

8. Batılı anlamda ilk hikaye örnekleri hangi aşağıdaki dönemlerin hangisinde görülmeye başlamıştır?

A) Tanzimat Dönemi 

B) Divan Edebiyatı Dönemi 

C) Sözlü Dönem 

D) Yazılı Dönem 

E) İslamiyet Öncesi Dönem

 

9. Millî Edebiyat Dönemi hikâyecilerindendir.  Balıkesir Gönen’de doğdu.  Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem ile birlikte Millî Edebiyat davası uğruna çalıştı; eserlerini Yeni Mecmua, Şair, Büyük
Mecmua gibi dergilerde yayımladı. Yalnız Efe, Ashâb–ı Kehfimiz, Harem, Efruz Bey, Bomba, Yüksek Ökçeler, Falaka, Beyaz Lale, Gizli Mabed eserlerinden bazılarıdır.

Yukarıda bilgileri verilen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nabızade Nazım

B) Ahmet Mithat Efendi

C) Fuzuli

D) Ömer Seyfettin

E) Samipaşazade Sezai

 

10. Aşağıdakilerden hangisi dini destansı hikaye özelliği taşımaktadır ?

A) Cenknameler 

B) Leyla ile Mecnun 

C) Kerem ile Aslı

D) Dede Korkut Hikayeleri

E) Aşık Garip Hikayesi

 

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. )

Alp Er Tunga öldi mü
İsiz ajun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mu
Emdi yürek yırtılur

a.Yukarıdaki dörtlüğün nazım biçimi nedir ? (5 puan)

 

b.Dörtlüğün ölçüsü ve teması nedir? (5 puan)

 

2) Dîvânü Lugâti’t-Türk hakkında bilgi veriniz ? (5 puan ) 

 

3) Koşuk nedir? (5 puan )

 

 

Çalışma Saatimiz ailesi olarak sınavlarınızda başarılar dileriz.

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI 

Boşluk Doldurma Cevapları

1.Sözlü ve yazılı 

2.Tasavvur

3.Kopuz

4.Sözlü Edebiyat 

Doğru Yanlış Cevapları

1.D

2.D

3.Y

4.Y

5.D 

 

Çoktan Seçmeli Cevapları

1.A   2.E   3.E   4.C   5.D    6.B   7.D   8.A   9.D   10.A 

 

Klasik Soru Cevapları

1.  a) Sagu          b) Ölçüsü: 7’li hece ölçüsü , Teması : Ölüm

2. Dîvânü Lugâti’t-Türk, Orta Türkçe döneminde Kâşgarlı Mahmud tarafından Bağdat’ta 1072-1074 yılları arasında yazılan Türkçe-Arapça bir sözlüktür. Türkçenin bilinen en eski sözlüğü olup Batı Asya yazı Türkçesiyle ilgili var olan en kapsamlı ve önemli dil yapıtıdır.

3.Koşuk sözlü edebiyat döneminde aşk sevgi kahramanlık ve yiğitlik gibi konuları işleyen şiir türüdür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir