(2019-2020) 11. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Sevgili Öğrenciler sınavlarınıza yardımcı olabilmek amacıyla alanında uzman kişilerinde tavsiyesi alınarak hazırlamış olduğumuz 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı (2019-2020) yazılı örneklerini çözmenizi tavsiye ederiz.Yazılı örnekleri sizin konuları daha iyi pekiştirmeniz ve sınavlarda başarılı olmanız için hazırlanmıştır. Çalışma Saatimiz ailesi olarak hepinize sınavlarınızda başarılar dileriz🙂

(2019-2020) 11. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

 

A. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (5* 3=15 puan)

1.İlk resmi gazete ………………………………  dir.

2.İlk yerli roman …………………………….. dır.

3.Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz Namık Kemal’in ……………………………………….. adlı eseridir.

4.Tanzimat fermanı ………….. yılında     …………………. parkında ……………………. paşa tarafından ilan edilmiştir.

5.Sami Paşazade Sezai’nin ………………………………. adlı eseri edebiyatımızın ilk gerçekçi hikayesi olarak bilinir.

B. Aşağıda verilen ifadelerin yanında bulunan boşluklara doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.    (5*3=15 puan)

1. (…) Klasisizm akımı Türk Edebiyatındaki temsilcileri Şinasi ve Ahmet Vefik Paşadır.

2.(…) Romantizm (Coşumculuk) akımını savunanlar sanat toplum içindir görüşünü benimsemişlerdir.

3.(…) Edebiyatımızda ilk tarihi roman Namık Kemal’in yazdığı İntibahdır.

4.(…)Edebiyatımızda eserlerinde ilk defa noktalama işaretleri kullanan yazarımız Ömer Seyfettindir.

5.(…) Tanzimat döneminde Teodar Kasap’ın çıkarmış olduğu Diyojen gazetesi ilk mizah gazetesidir.

 

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (10*5= 50p)

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) İstiyor ki hergün onunla görüşelim.

B)Herkes sizin gibi düşünmek zorunda değil.

C) Biran işlerin yolunda gitmediğini düşün.

D) Öğrencilerin herbiriyle ilgileniyor, dertlerini dinliyor.

E) O mutlu olsun yeter ki herşeyi yaparım.

 

2.Aşağıdaki yazarlardan hangisi realizm (gerçekçilik ) akımının temsilcilerinden biri değildir ?

A) Sami Paşazade Sezai

B) Reşat Nuri Güntekin

C) Halit Ziya Uşakligil

D) Mehmet Rauf

E) Namık Kemal

 

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış sözcüklerden sonra virgül (,) konur.

B) Özel olarak vurgulanmak istenen sözler, tırnak içine (” “)alınır.

C) Özel isimlere getirilen yapım ekleri , çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme işaretiyle (‘)ayrılmaz.

D) Alay,kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde soru işareti (?)kullanılır.

E) Hitap için kullanılan kelimelerden sonra (,) kullanılır.

 

4. XVI. yüzyılın sonlarında Fransa’da monarşinin güçlenmesiyle ortaya çıkmış bir edebî akımdır. Eski Yunan ve Latin edebiyatlarını örnek alan  sanattaki kural ve ilkelere sıkı sıkıya bağlılık esastır. Bu akımda akla, sağduyuya ve ahlak ilkelerine büyük önem verilir. Kişisel duygu ve eğilimler değil insanın değişmeyen özellikleri yansıtılır. Konular tarihten ve mitolojiden alınır. Kahramanlar soylulardan seçilir. Dil ve anlatımda mükemmellik amaçlanır; açıklık, yalınlık, duruluk önemsenir. Kaba ve çirkin sözlere yer verilmez. Sanatçı eserde kişiliğini gizler.

Yukarıda özellikleri verilen Edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm

B) Romantizm

C) Natüralizm

D) Realizm

E) Parnasizm

 

5.Tanzimat döneminde çıkartılan ve ilk yarı resmi gazete olan Tercüman-ı Ahval aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılmıştır?

A) Namık Kemal

B) Mustafa Reşit Paşa

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Şinasi

E) Peyami Safa

 

6.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuriyet Dönemi hikâye yazarlarından değildir?

A) Sadri Ertem

B) Reşat Nuri Güntekin

C) Muallim Naci

D) Sevinç Çokum

E) Orhan Kemal

 

7. Türk Edebiyatında öncü niteliği bulunan şair ve tiyatro yazarıdır. “Vatan şairi” olarak bilinen Tanzimat dönemi yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal

B) Şinasi

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Ziya Paşa

E) Ali Bey

 

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmaktadır  ?

A) Her sanatçı, okurunu şaşırtmak ve kendine hayran bırakmak ister.

B) Deneme, bir düşüncenin ve diğer yargılarının yansıtıldığı üründür.

C) Sanat bize kim olduğumuzu , amacımızın ne olduğunu anlatır.

D) Şiirlerinde kendi içinde çatışmalar yaşayan bireyi anlatır.

E) Edebiyatta sinemanın beraberliği çoğu zaman görmezden gelindi.

 

9. Yazın akımlarının gelişimine bakıldığında, bu akımların salt yazına özgü olmadığı genel bir sanat
akımı olarak başlayıp geliştikleri görülür. Üstelik hemen hepsi, genelde doğdukları çağın toplumsal yapısının, bu yapıya bağlı düşünüş biçiminin, ideolojinin ürünüdürler. Çağın felsefesinin sanat
üzerindeki etkisi akım olarak ortaya çıkar ve bütün sanat türlerinde ortak özellikler çevresinde gelişir. Rauf Mutluay’ın şu tanımı bu açıdan doğruluk taşır: “… Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa bir edebiyat akımı denir.”

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nesnel bir anlatım söz konusudur.
B) Genelleme yapılmıştır.
C) Tanımlama yapılmıştır.
D) Tanık göstermeden yararlanılmıştır.
E) Karşılaştırma yapılmıştır.

 

10.Türk edebiyatımızda  ilk çeviri roman……. , ilk edebi roman ……… , ilk öykü ………adlı eserlerdir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Şair Evlenmesi ,Makber , İntibah

B) Telamak , Cezmi , İntibah

C) Telamak, İntibah , Letaif-i Rivayet

D) Küçük şeyler, Letaif-i Rivayet, Telamak

E) Sefiller, Cezmi, Telamak

 

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Birinci Tanzimat dönemi edebiyatının  özelliklerinden  5 tanesini yazınız ? (10 puan)

2. Aşağıda verilen eserlerin karşılarına yazarlarını yazınız. (10 puan)

a. Zemzeme                                   ……………………………

b. Küçük Şeyler                            …………………………..

c. Karabibik                                   …………………………..

d. Taaşşuk-ı Talat Fitnat          …………………………..

e. Rüya                                            …………………………..

 

 

Çalışma Saatimiz ailesi olarak sınavlarınızda başarılar dileriz.

 

 

CEVAP ANAHTARI 

Boşluk Doldurma Cevapları

1.Takvim-i Vakayi

2.Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

3.Vatan Yahut Silistre

4.1839-Gülhane-Mustafa Reşit

5.Küçük Şeyler

 

Doğru Yanlış Cevapları

1.D

2.D

3.Y

4.Y

5.D

 

Çoktan Seçmeli Cevapları

1.B   2.E   3.D   4.A   5.D   6.C   7.A   8.B   9.E   10. C

 

Klasik Soru Cevapları

1.

-Divan Edebiyatını eleştirmelerine rağmen onun etkisinden kurtulamamışlardır.

-Vatan – millet , hak -adalet , özgürlük gibi kavramların  kullanılması ilk kez bu dönemde kullanılmıştır.

-Roman , hikaye , eleştiri , anı ,tiyatro ,modern hikaye bu dönemden itibaren kullanılmaya başlandı.

-Toplumu bilgi sahibi yapmak için Edebiyatı bir araç olarak görmüşlerdir.

– Batılı anlamda ilk eseler bu dönemde verilmeye başlanmıştır.

2.

a. Zemzeme                                Recaizade Mahmut Ekrem 

b. Küçük Şeyler                         Sami Paşazade Sezai 

c. Karabibik                                Nabızade Nazım 

d. Taaşşuk-ı Talat Fitnat        Şemsettin Sami

e. Rüya                                          Ziya Paşa 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir